Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1000 abonnentar. Nå er Fjuken inne i sitt 26. år, har sjølveigd avishus, to avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med nær 4000 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

 Fakta
Samlet opplag 3855
Utgiversted Skjåk
Ansvarlig redaktør Asta Brimi (60)
Ottadalen som er kommunane Lom, Skjåk og Vågå.
Kommer ut Torsdagar
Daglige lesere totalt
10 400
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1796
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5,8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall leserinnlegg
 • 124

  Mål og prioriteringar

  Fjuken er lokalavisa for kommunane Lom, Skjåk og Vågå, og har som hovudmål å vere limet og lupa i dei tre kommunane. Fjuken skal spegle lokalsamfunna på godt og mindre godt. Vi skal skrive om det som opptek lesaren vår, vi skal vere kritiske når det er naudsynt, men framfor alt syne fram alt det positive som skjer i bygdene. Vi skal syne fram kulturlivet, det friviljuge organisasjonsarbeidet, vi skal ha ungdomsstoff som gjer at dei yngre lesarane våre finn Fjuken interessant og gjer dei samfunnsengasjerte, og vi skal vere ein arena for meiningsytringar, både på redaksjonell plass og i lesarbrevspaltene.

  I 2013 har Fjuken i tillegg til papiravis, vore oppdaterte på nettavis. Med papiravisa som ei vekeavis får vi på den måten også ut dei raske nyheitene. Denne sida er også linka opp mot ein facebookprofil for Fjuken, og her er det stort engasjement kring dei sakene som Fjuken skriv om. Vi oppdaterer nettsida vår kvar dag, og legg dessutan ut smakebitar på det som vil kome i papriravisa torsdag for å gjere folk nygjerrige på den. I tillegg til Fjuken sender vi også ut tre magasin i året, til samtlege husstandar i kommunane i Ottadalen, samt til alle hytteeigarar i området. Dette er redaksjonelt gode magasin i kombinasjon med lokale annonser. Juleavisa i år var på 72 sider, påskeavisa på heile 80 sider.


  Legg til i min rapport

  Avisas samfunnsrolle

  - Avisa har svært god lesarkontakt og får gode tips om saker som lesarane våre er opptekne av.

  Dette året har vi mellom anna skrive om :

  - Etterlyser hytterapport i Skjåk

  - Arkeologiske funn ved Tesse.

  - Verten på Spiterstulen, Svein Ovesen som mista eine armen i ei stygg bilulykke.

  - Store husdyrtap etter at jerven har herja i fjellet.

  - Foreldre i Vågå kjempar for at kommuna ikkje skal innføre full skuleveke for dei yngste.

  - Dag Lindvig i Vågå satsar på å gjere stabburet sitt om til brenneri der det skal produserast heimebrent.

  - Bygg- og anleggfirmaet Biteko AS i Skjåk er meldt til politiet for å ha pumpa kloakk ut i ein bekk.

   

  I tillegg har vi også dette året, i samarbeid med lokal sparebank og lesarane våre, kåra Årets Ottadøl.

   

  Den hittil største utfordringa vi har hatt som lokalavis fekk vi med Øygardssaka hausten 2012. Journalistane Hans Erik Kjosbakken og Arve Danielsen dekte rettsaka to veker kvar.

  Øygardsaka var oppe i tingretten i 2012, og Øygard vart dømd. Han anka saka inn for lagmannsretten våren 2013. Vi informerte frå rettsalen kvar dag ved hjelp av stoff frå NTB. Stoffet kunne vi bearbeide slik vi ynskte, dette var ressurssparande for Fjuken, samstundes som vi heldt lesarane våre oppdatert. Øygard vart dømd også i lagmannsretten. I etterkant av denne domen, gjekk Fjuken ut på leiarplass med ei klår oppmoding til ordføraren i Skjåk, bror til den dømde, om å be den fornærma jenta og hennar familie om offentleg orsaking for uttalelsar han hadde kome med i rettsrundene. Dette førte til svært stor merksemd kring Fjuken, både i lokalmiljøet og i riksmedia. Etter eit fire timar langt møte i Skjåk Senterparti, gjekk ordørar Øygard i Skjåk ut og ba om orsaking. Dette fekk vi mange gode attendemeldingar på og stor respekt for.

   
  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

   

  Vi har evaluering på redaksjonsmøter kvar veke. Vi deltek også i avisfaglege konkurransar i LLA- samanheng og får der evaluert avisene våre. Journalist Hans Erik Kjosbakken fekk “Heiderleg omtale” under Landslaget for lokalaviser si kåring av Årets lokalavisfoto 2013.

  Elles har vi heile tida fokus på å skrive godt nynorsk og redaktøren les korrektur på kvar avis.

  Konkurranse med lokalavisa Norddalen i Vågå gjer situasjonen for journalistane der spesiell, og vi har heile tida fokus på å presentere gode nyheitssaker, enten på papir eller nett, og tykkjer det er gjevt når vi er før både den andre lokalavisa og regionavisa GD.

   

  Etikk

  Vi held den etiske standarden i avisa svært høgt. Det er alltid ei utfordring å vere lokalavis i små samfunn der vi kjenner stort sett dei fleste av dei vi skriv om. Det gjer at vi må vere svært medvetne på det vi presenterar, vi må tenkje og skrive med hjartet i mange situasjonar.

   

   

  Asta Brimi,

  redaktør/dagleg leiar.  Legg til i min rapport