Trønderbladet

Trønderbladets skal være nyhetsledende i sitt nedslagsfelt – både på papir og nett. Vi skal være den arenaen befolkningen velger for å hente og spre informasjon om det som skjer i lokalsamfunnet.

Fakta
Samlet opplag 5116
Utgiversted Melhus, Sør-Trøndelag
Ansvarlig redaktør Krister Olsen (43)
Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, samt Leinstrand i Trondheim kommune
Kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
15000
Daglige brukere på nett
6000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4470
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 151
 • Antall kommentarer
 • 40
 • Antall innlegg på nett
 • 1400
 • Refuserte innlegg på nett
 • 150
 • Antall leserinnlegg
 • 550

  Mål og prioriteringer

  Trønderbladets visjon er å være nyhetsledende i vårt nedslagsfelt, primært i kommunene Melhus og Midtre Gauldal. Det er særlig viktig for oss, i konkurranse med flere lokalaviser og Adresseavisen, å være den som er først ute med (de store) nyhetene.

  Vårt viktigste våpen i så måte er nettavisa. I året som gikk har vi hatt mye fokus på å videreutvikle det digitale arbeidet og stabilisere ei god nyhetsdekning på nettet.

  Vi er den eneste lokalavisa i vårt område med et aktivt nettsted, og dette er det viktig å utnytte.

  Vi er den eneste lokalavisa i vårt område med et aktivt nettsted, og dette er det viktig å utnytte. En grunnleggende omorganisering i redaksjonen, stjal mye tid fra høsten av. Vi har ikke lenger noen redaksjonell ombrekker, og sideproduksjonen fordeles nå mellom de skrivende. Dette har vært og er en krevende prosess, og har ført til en lavere stoffproduksjon, noe som rammer både papir og nett.

  Kilder

  Trønderbladet skal ha en bred kildebruk, særlig i saker der det er påkrevd. Vi har ingen strategi i forhold til kjønnsfordeling i kildebruken, men er fornøyd med en kvinneandel på ca. 40 prosent (stikkprøver i uke 12 og uke 42).

  Offentlighet

  Vi opplever til tider noen problemer å få tilgang på brev og dokumenter, som vi etterspør. Dette dreier seg først og fremst om at det tar tid å få dokumenter utlevert. I små kommuner, er dette arbeidet ofte lagt til få personer, og ved sykdom/fravær er dette et problem.

  Samarbeid

  Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen har samarbeid på flere fronter og deltar blant annet i et felles lederforum. Her samarbeider vi om flere utviklingsprosjekter, også redaksjonelle. Det siste året har de samme lokalavisene hatt et felles vaktsamarbeid med Adresseavisen. Dette er blitt evaluert og videreført.

  Konkurranse og geografi

  Trønderbladet konkurrerer med Gaula i Melhus, Gauldalsposten i Midtre Gauldal, Avisa Sør-Trøndelag i Skaun og Adresseavisen i hele vårt nedslagsfelt. Lokalaviskonkurransen i Melhus og Midtre Gauldal er spesiell fordi de nevnte avisene dekker kun én kommune. Dette gjør at vi har geografisk spredning av det redaksjonelle stoffet vårt, under kontinuerlig overvåking. I 2013 var denne ca. 58 % Melhus, 36 % Midtre Gauldal og 6 % Skaun.

  Digitalt

  Trafikken på mobil har nesten tredoblet seg i 2013, mens trafikken på web har økt med 18 prosent. I hele 2013 har vi jobbet hardt for å nå angitte mål for antall saker pr. dag (10 – 11 saker). Dette har vi klart midt i uka, men ikke i helger, sommerferie og høytider.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Trønderbladet satser tungt på å følge de politiske prosessene i våre kommuner, og vi informerer så bredt som mulig om det som skjer på rådhusene. I tillegg er vi opptatt av å følge næringsliv, lag og organisasjoner på nært hold. Trønderbladet skal avdekke der det er noe å finne, og informere der folk bør få vite.

  I fjor brukte vi mye spalteplass på situasjonen innen helse- og omsorgssektoren i Midtre Gauldal. Store innsparinger har vært smertefulle, både for brukere, ansatte og for dem som har måttet ta de vanskelige avgjørelsene. Ikke minst i et lite lokalsamfunn er slik prosesser krevende. Trønderbladet har vært bevisst på at alle sider av denne prosessen er blitt belyst på en ordentlig måte.

  En annen viktig sak har vært «oppryddingen» rundt Norsk Kylling. Ny ledelse har gitt oss nye muligheter for innsyn i det som skjer rundt den viktige bedriften, som er arbeidsplass for mange gauldalinger. Den tidligere ledelsens boikott av Trønderbladet, førte til en ensidig og problematisk dekning av bedriften.

  ÅPENT: For første gang fikk Trønderbladet komme inn på Norsk Kylling etter at fabrikken skiftet ledelse og eier. Døråpneren var Midtre Gauldal Arbeiderparti, og sammen med politikerne fikk Trønderbladet omvisning i fabrikken som har over 300 ansatte. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  Orgel-saken (anskaffelse av nytt orgel i Melhus kirke) har vært en føljetong i våre spalter i 2013. Dette er en sak som dreier seg om mer enn bare orgelkjøp, blant annet en arbeidskonflikt mellom kirkeverge og kantor. Saken har vakt store følelser i folket, og det har vært en betent situasjon i miljøene rundt kirka, med til dels sterk ordlyd. (Se ellers under punktet om etikk)

  I Melhus skapte også en skatepark store overskrifter. Skaterne har i flere år kjempet for å få en egen park i Melhus sentrum. Da den endelig var vedtatt protesterte naboer til den planlagte parken, og det ble blant annet startet underskriftsaksjon. Trønderbladet fulgte den betente saken.

  Metrovann-prosjektet der Melhus og Trondheim samarbeider om reservevann, har skapt store bølger lokalt. Grunneiere, hytteeiere og bønder ved Benna og Grøtvatnet har vært uenige i klausuleringsreglene som Metrovann har laget. Reglene er ikke behandlet av Melhus kommunestyre. Ordfører Jorid Jagtøyen skålte med prosjektleder Halvard Kierulf fra Trondheim kommune, og de hadde drikkevann fra Jonsvatnet i glassene fordi Melhus midlertidig forsynes med byvann. Metrovann-prosjektet har gitt stort engasjement blant leserne, og Trønderbladet har vært opptatt av å speile synet til begge partene. Ordet fritt-spalten har også vært tilgjengelig for dem som har ønsket å si sin mening om prosjektet.

  Også i 2013 har vi jobbet mye med prosessene rundt E6 og den planlagte utbyggingen av europaveien som går gjennom hele Gauldalen. Ny regjering har lovet fortgang i dette prosjektet.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2013 var det svært liten kursvirksomhet i redaksjonen, mest på grunn av manglende ressurser.

  På grunn av omleggingen i redaksjonen, har vi måttet prioritere opplæring i vårt redaksjonelle system, Ajour. Dette gjelder både i forhold til ny programvare og nye rutiner ved sideproduksjon. Vi deltok for øvrig i noen fellessamlinger på Heimdal, der ulike temaer ble belyst. Noen av våre journalister deltok for øvrig på Hellkonferansen.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  I 2013 hadde vi ingen saker til behandling i Pressens Faglige Utvalg.

  En sak som har voldt oss noe hodebry i 2013 er den såkalte orgel-saken. Her har vi vært beskyldt for å ta side, blant annet fordi vi ikke har publisert alle leserinnlegg som er kommet redaksjonen i hende. Som redaktør har jeg vært opptatt av at Trønderbladet ikke skal bidra til å hive bensin på et allerede flammende bål, unødig og uten grunn. Flere leserinnlegg har hatt en svært kraftig ordlyd med sterke beskyldninger, og har brutt med Vær Varsom-plakaten på flere punkter. Saken har også vært vanskelig fordi flere i redaksjonen har vært «inhabile» og ikke har kunnet jobbe med den.

  Krister Olsen,
  sjefredaktør

  Legg til i min rapport